دریافت وام

درخواست وام از شرکت پیش فاکتور می شود و با استفاده از همان پیش فاکتور از بانک مورد نظر وام دریافت می شود.