خدمات شرکت ایفاصنعت غرب

  • واحد کالیبراسیون

کالیبراسیون انواع فلومتر ها تا سایز ۲۲۰۰ میلی متر

کالیبراسیون تحت استاندارد ISO 4064

کالیبراسیون تحت استاندارد ISO 17025

  • واحد تعمیرات

تعمیر و احیاء کنتورهای برندهای اروپایی و آمریکایی

  • واحد نرم افزار

طراحی و تولید نرم افزارهای کنترل از راه دور و نگهداری نرم افزارها